lenen oudersTer financiering van een eigen woning, kan het passend zijn om een constructie te adviseren, waarbij de geldnemer periodiek een schenking ontvangt van ouders of andere geldschieters. Wanneer de geldnemer te weinig inkomen heeft om binnen de normen de gewenste lening aan te gaan, kan dit een goede oplossing zijn. Maar let op de constructie die je toepast om schenkingsbelasting te voorkomen.

 

Het is dan wel van belang de klant te wijzen op de fiscale gevolgen. Onlangs heeft de belastingdienst hierover een uitspraak gedaan. 

In de successiewet is de bepaling opgenomen dat een repeterende schenking in beginsel in één keer wordt belast bij de ontvanger. Het gaat dan om de contante waarde van het totaal van de te ontvangen schenkingen. De rekenregels voor vaststelling van die contante waarde staan in het Uitvoeringsbesluit successiewet.

Geldgevers zijn soms bereid een hypothecair krediet te verstrekken, dat op grond van de wettelijke leennormen te hoog is op basis van het inkomen van de geldnemer. De geldgever stelt dan bijvoorbeeld als voorwaarde dat de ouders vastleggen dat ze jaarlijks een vast bedrag schenken, gedurende een vastgestelde periode.

De belastingdienst in Groningen heeft in 2013 een uitspraak gedaan, waarbij het opnemen van opschortende voorwaarden voor de periodieke schenking voorkwam dat het hele bedrag ineens bij de ontvanger was belast. Opschortend betekent dat er jaarlijks moet worden bezien of aan die voorwaarde(n) werd voldaan. Als dat het geval was, werd de periodieke schenking in dat jaar belast.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft hierover vragen gesteld aan de belastingdienst. Daaruit blijkt dat de uitspraak van Groningen wordt verworpen. Het beleid van de Belastingdienst is nu dat ook als er opschortende voorwaarden aan de periodieke schenking zijn gesteld, de contante waarde van deze schenkingen ineens geacht te zijn verkregen door de ontvanger op het moment dat aan de opschortende voorwaarde wordt voldaan.

Voordat u overgaat tot een dergelijke constructie, bespreek dit met uw adviseur en/of notaris !!