De meeste Nederlandse werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit op hun loonstrookje. De werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet stijgen juist in 2014.

Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP. De loonstijging bij werknemers is het grootst bij lonen tot 1.750 euro per maand. Zo gaan de minimumlonen er maandelijks 55 euro netto op vooruit. Werknemers met lagere lonen betalen minder belasting en hebben een hogere heffingskorting.

Door een verdere terugval van de arbeidskorting en doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt, leveren hogere inkomens juist in: tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6.500 euro.

Gepensioneerden gaan er dit jaar netto iets op vooruit dankzij een lagere premie voor de ZVW (Zorgverzekeringswet) en een lager belastingtarief in de eerste schijf.

Het totaal dat werkgevers betalen aan premies voor werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (werkgeverspremies) stijgt juist in 2014. Het totaal aan werkgeverspremies over 2013 was 18,33%. In 2014 stijgt deze naar 19,16%, een toename van 4,5% ten aanzien van vorig jaar. Hoewel de totale werkgeverslasten stijgen, daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW moeten betalen voor het eerst in jaren.

De sectorverschillen zijn groot: met name bouwbedrijven en bedrijven in de Metaal & Techniek schieten eruit. Voor een medewerker in de sector Metaal & Techniek met een brutoloon van 5.000 euro is een werkgever maandelijks bijna 218 euro meer kwijt ten opzichte van 2013 aan pensioenpremie en werkgeverspremies. Ambtenaren met een salaris van 5.000 euro worden daarentegen ongeveer 142 euro goedkoper per maand.