Per 1 juli 2014 is de maximale NHG grens € 265.000,- in plaats van € 290.000,-.

Situatie per 1 juli 2014 voor aankoop en vergroten eigendom

De belangrijkste voorwaarde van de verlaagde NHG grens is dat de totale kosten (met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten) maximaal € 265.000,- mag bedragen. Dit betekent dat per 1 juli 2014 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag zijn dan € 250.000,-.

Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ook € 250.000,-.

Het vergroten van de eigendom van de woning in geval van relatiebeëindiging en aankoop van de grond, wordt gelijk gesteld aan de aankoop van een woning. Derhalve is ook de kostengrens voor woningen hier van toepassing.

Kostengrens kwaliteitsverbetering blijft € 265.000,-

Omdat het om een maatregel gaat om de aan- en verkoop van woningen te stimuleren, is de kostengrens voor woningen niet van toepassing voor leningen voor kwaliteitsverbetering. Hiervoor geldt de kostengrens voor kwaliteitsverbetering van € 265.000,-.

Achtergrond verlaging NHG grens

Door de kredietcrisis heeft het Kabinet in 2009 besloten een aantal maatregelen te treffen ter stimulering van de koopwoningmarkt. Eén van de maatregelen was het tijdelijk verhogen van de NHG kostengrens van € 265.000 naar € 350.000,- per 1 juli 2009. Sinds 2012 wordt de NHG kostengrens weer in stapjes afgebouwd naar € 225.000,- (juli 2016).

Daarna wordt de kostengrens, net als voor de kredietcrisis, vastgesteld aan de hand van de gemiddelde koopsom van woningen.