Heb je een voorlopige teruggave lopen i.v.m. alleenstaande ouder toeslag of aftrek i.v.m. kinderalimentatie, deze gaan vervallen, voorkom dat je teveel ontvangen belasting weer moet terug betalen en pas je voorlopige teruggave per 01-01-2015 aan !! Ken je iemand die hiermee te maken heeft, geef het door.

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen  aangenomen.  Veel regelingen voor ouders zullen vanaf 1 januari 2015 verdwijnen. Sommige regelingen worden aangepast. De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de  belastingen en toeslagen.

Doelstelling
Door het beperken van het aantal regelingen voor ouders met kinderen, wil men een vereenvoudiging nastreven. Onder het motto dat “werken meer loont”  blijven  de combinatiekorting en kinderopvangtoeslag ongewijzigd voortbestaan, met als doel het stimuleren van arbeidsparticipatie.

Geen aftrek ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’  meer
De aftrek ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’  vervalt in zijn geheel. Deze aftrek is de afgelopen jaren al versoberd. Eerst door het verlagen van de leeftijdsgrens van 30 jaar naar 21 jaar en per 1 januari 2014 door de verlaging van de forfaitaire aftrekbedragen. Nu komt deze geheel te vervallen.

De afschaffing van de kinderalimentatieaftrekpost
Ouders die kinderalimentatie betalen en voldoen aan bepaalde voorwaarden mogen een vast bedrag van hun fiscale inkomen aftrekken. Vanaf 2015 kan dit niet meer. Het vervallen van de fiscale aftrek  ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’ kan voor wat betreft de hoogte van reeds vastgestelde kinderalimentatie bij echtscheiding leiden tot een  nieuwe discussie tussen beide ex-partners. Immers, de omvang van de kinderalimentatie is afhankelijk van wat de kinderen nodig hebben en de financiële draagkracht van de ouders.  Bij het vaststellen van de kinderalimentatie is veelal rekening is gehouden met deze aftrek. Het afschaffen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen kan dus betekenen  dat gescheiden ouders hierdoor met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd.

Bewuste keuze van de wetgever
De wetgever heeft de gevolgen voor de omvang van nieuwe, maar ook bestaande afspraken omtrent de kinderalimentatie onderkend. In een aangenomen motie bij de behandeling van dit wetsvoorstel is gesteld dat het vervallen van de aftrek zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten, waarbij het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken dient te worden voorkomen. De regering is gevraagd om bij de Raad voor de rechtspraak te komen tot een standaardrekenregel.

Welke kindregelingen verdwijnen vanaf 2015?
•    Ouderschapsverlofkorting
•    Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)
•    Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
•    Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
•    Alleenstaande-ouderkorting
•    Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

Welke kindregelingen blijven bestaan vanaf 2015?
Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal 4 in plaats van 11 regelingen:
•    De kinderbijslag
•    Het kindgebonden budget
•    De combinatiekorting
•    De kinderopvangtoeslag.
In totaal blijven er 5 regelingen bestaan. Het in stand houden van de gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in een directe regeling naar de ouders.

Wat zijn de gevolgen voor  belastingen?
Vanaf 2015 vervallen de volgende kortingen en aftrekpost voor de inkomstenbelasting:
•    Alleenstaande ouderkorting
•    Ouderschapsverlofkorting
•    Aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen

Compensatie voor alleenstaande ouder
Vanaf 1 januari 2015 is er geen recht meer op een (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. Hiervoor in de plaats is een compensatie van maximaal € 2.800 per jaar bij het kindgebonden budget (de zogeheten alleenstaande ouderkop). Deze is inkomensafhankelijk tot een maximum inkomen van € 84.000. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het extra bedrag. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit als ze gaan werken voor het minimumloon. Nu leveren deze ouders juist in als ze gaan werken.